Nieuwe koers Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal werpt vruchten af

Gemeente Bergen op Zoom
Foto: Archieffoto

‘Niemand meer aan de kant op de Brabantse Wal’. Met dat credo is het bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal een nieuwe weg ingeslagen. Vorig jaar werd hiervoor een zogenoemde uitvoeringsagenda gemaakt die actiepunten voor de jaren 2019 en 2020 bevat. Inmiddels heeft die nieuwe weg al geleid tot de eerste positieve resultaten die worden toegelicht in een persbericht.

 

De ISD Brabantse Wal is een samenwerkingsverband van de gemeente Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. De ISD voert voor deze gemeente de taken uit op het gebied van de sociale zekerheid. 

In totaliteit zijn er in 2019 647 uitkeringen beëindigd en is voor 1300 mensen een traject naar werk of activering ingezet, waarvan 280 in samenwerking met ketenpartners. Daar staat overigens een instroom van 686 tegenover, wat het aantal dossiers uitkeringsgerechtigden op 1 januari 2020 op 2.412 zet. Tevens is er een inhaalslag gemaakt met het spreken van mensen die een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook die inzet heeft geleid tot extra uitstroom uit de uitkering.

Lange afstand verkleind
Doordat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt langere tijd niet op gesprek zijn geweest bij de ISD is er door het bestuur van de ISD op aangedrongen om daar extra inzet op te plegen. Er was namelijk niet goed in beeld waarom deze klanten onvoldoende konden deelnemen aan de samenleving. Het spreken van al die klanten is een behoorlijke klus. Vorig jaar zijn in totaal 266 uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op gesprek geweest. Daarvan zijn er uiteindelijk 28 direct uitgestroomd en gingen 63 mensen een actief traject bij één van de ketenpartners (waaronder de WVS en Stichting Samenwerken) in. Ook in 2020 gaat de ISD hier mee door.

Zoals hierboven al is aangegeven, geven de positieve resultaten geen garantie voor een daling van het gehele uitkeringenbestand. We zien namelijk dat het aantal uitkeringsgerechtigden licht is gegroeid. Redenen daarvoor zijn de instroom van mensen uit de voormalig Wajong. Deze doelgroep neemt de komende jaren nog geleidelijk toe. Verder stijgt de AOW-leeftijd waardoor mensen langer een uitkering krijgen en betekent de verlaging van de WW-duur dat mensen eerder vanuit de WW in ‘de bijstand’ komen.

Naast een (lichte) verhoging van de instroom, zien we dat een deel van het bestand met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, op verschillende gebieden (en vaak ook nog tegelijkertijd) problemen heeft. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om psychische problemen, verslaving, lichamelijke problematiek, schulden en dakloosheid. Die cliënten met een training of opleiding klaarstomen voor de arbeidsmarkt (Activering vanuit de Participatiewet) is dan nog niet direct aan de orde. Eerst wordt er dan vanuit andere wetten (Jeugdwet, WMO) en/of in samenwerking met welzijnswerk en maatschappelijk werk gekeken of deze problemen eerst op te lossen zijn voordat activering vanuit de participatiewet weer aan de orde kan zijn.

Samenwerking met WVS en Werkplein Hart van West Brabant
Afgelopen jaar heeft de ISD Brabantse Wal hard gewerkt aan het doorontwikkelen van haar instrumenten (bijvoorbeeld leerwerktrajecten, begeleiding, opleiding, training) om mensen weer arbeidsfit te maken. Samen met het Werkplein Hart van West Brabant en de WVS worden via gezamenlijke proeftuinen nieuwe vormen van activering ontwikkeld. Dit zijn pilotprojecten waaronder een gezamenlijke aanpak statushouders en verdiepende diagnose uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Werkcentrum WSP Brabantse Wal
In 2019 heeft het Werkcentrum WSP Brabantse Wal (een samenwerkingsverband bestaande uit de ISD Brabantse Wal, Werkgeverservicepunt (WSP) West-Brabant, SROI-punt, Samen in de Regio en regionale uitzendbureaus) maar liefst 260 mensen geplaatst bij werkgevers (vooraf was het streven 225). Ook heeft het Werkcentrum via deelname aan ‘Kijk Binnen Bij Bedrijven’ en bijbehorende inspiratiesessies van de 100 deelnemers 21 kandidaten geplaatst op vacatures voor werk en 43 op vrijwilligerswerk. Er zijn 15 kandidaten geplaatst bij leerwerkplekken.

Uitvoeringsagenda
Ook in 2020 wil het ISD-bestuur scherp aan de wind zeilen als het gaat om het verminderen van de instroom, het bevorderen van de doorstroom en het vergroten van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden. Niemand meer aan de kant op de Brabantse Wal betekent ook dat ingezet wordt op het meedoen van mensen in onze maatschappij in de vorm van (participatie)trajecten, bijvoorbeeld via een leerwerktraject bij de WVS of via sociale activering bij de Stichting Samenwerken.

Reacties

Cookieinstellingen