Maar liefst 238 kandidaten voor waterschapsbestuur

Archieffoto
Foto: Jan

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. De verkiezingen zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Stemmen

Iedereen van 18 jaar of ouder die in Midden- en West Brabant woont, mag stemmen.
De verkiezingen voor een nieuw bestuur zijn eens in de vier jaar. Dit jaar doen maar liefst 10 partijen met 238 kandidaten mee met de verkiezingen. Deze kandidaten willen graag één van de 23 gekozen zetels in het bestuur bemachtigen. Samen met de zeven geborgde zetels vormen zij dan na 20 maart 2019 het nieuwe bestuur van het waterschap.

Definitieve kandidatenlijsten bekend

Alle partijen konden een kandidatenlijst voor de waterschapsverkiezingen indienen bij het centraal stembureau.
Vrijdag 8 februari zijn de kandidatelijsten definitief gemaakt. Ook is de lijstnummering bekend gemaakt. De partijen die dit jaar vertegenwoordigd zijn bij de waterschapsverkiezingen zijn: VVD, CDA, Ons Water, West-Brabant Waterbreed, Water Natuurlijk, PvdA, 50Plus, AWP niet politiek wel deskundig, ChristenUnie en Partij voor de Dieren.

De kandidatenlijsten staan op de website van het waterschap: https://www.brabantsedelta.nl/algemeen/bestuur-en-organisatie/waterschapsverkiezingen-2019/waterschapsverkiezingen.html.

Kandidaten in feiten en cijfers

Enkele leuke weetjes over de kandidaten van de waterschapsverkiezingen:

  • 58 vrouwen hebben zich kandidaat gesteld. Dat is een stijging van meer dan 70% ten opzichte van
    het aantal verkiesbare vrouwen bij de vorige verkiezingen in 2015.
  • De gemiddelde leeftijd van de kandidaten is 54 jaar. Daarbij is de oudste kandidaat op de lijst 82
    jaar. De jongste kandidaat is 18 jaar.
  • De meeste kandidaten komen uit Breda. Daarna is Bergen op Zoom de meest voorkomende
    woonplaats van de kandidaten, gevolgd door Roosendaal, Tilburg en Etten-Leur.

Waarom waterschapsverkiezingen?

Midden- en West Brabant ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Goed waterbeheer is daarom onmisbaar. Het waterschap zorgt voor dit waterbeheer. U betaalt hieraan mee via de waterschapsbelasting, waarvan de opbrengst uitsluitend aan waterbeheer in Midden- en West Brabant wordt besteed.

Er spelen verschillende belangen op het gebied van natuur, recreatie, veiligheid, gezondheid, landbouw en ruimtelijke ordening. De ene partij kiest voor natuur, de andere meer voor agrarisch belang. De ene partij richt zich bijvoorbeeld meer op stedelijke ontwikkeling, de andere heeft vooral aandacht voor innovaties. Door te stemmen op een partij heeft u invloed op de keuzes die het waterschapsbestuur de komende vier jaar maakt over het waterbeheer in Midden- en West Brabant.

Actuele klimaatontwikkelingen onderwerp van gesprek

De aandacht voor klimaatverandering heeft gezorgd voor meer interesse in het werk van de waterschappen, zegt dijkgraaf Kees Jan de Vet. “We zien het klimaat veranderen. Denk maar aan de enorm droge zomer van 2018, maar ook door de extreme hoosbuien waar we mee te maken krijgen. Als waterschap werken wij samen met onze partners aan concrete maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te beheersen.

Er is nu meer bewustzijn over wat waterschappen doen dan vier jaar geleden”. De dijkgraaf onderstreept het belang van de waterschapsverkiezingen. “De verkiezingen gaan over wat wij met uw belastinggeld doen. U mag iemand kiezen die er op toeziet dat wij dat geld goed gebruiken. Daar zijn volksvertegenwoordigers voor. Zij bepalen op welke manier het geld besteed wordt.”

Stemhulp MijnStem online

Vanaf 18 februari 2019 kunt u de online stemhulp MijnStem gebruiken voor stemadvies. In de online stemhulp MijnStem staan stellingen over onderwerpen waar partijen over van gedachten verschillen. De stemhulp is te vinden op www.brabantsedelta.nl.

 

Waterschap Brabantse Delta
Het Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken werken zij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven en anderen.

 

Reacties