Natuur-en Milieu organisaties over windpark ZE-BRA

Foto: Jan Krijtenburg

Regionale Natuur- en Milieu organisaties Benegora, Namiro, IVN Groene Zoom, Stichting De Brabantse Wal en Vogelwerkgroep Bergen op Zoom hebben gezamenlijk een overlegreactie ingediend bij het college van B&W Reimerswaal over windpark ZE-BRA. De vragen en opmerkingen hebben met name betrekking op natuur en geluidsoverlast

Vogels en vleermuizen

Een van de bezwaren is dat de Milieueffectrapportage van Windpark ZE-BRA puur op Zeeland gericht is en geen rekening houdt met de natuurgebieden in West Brabant en met name de broedgebieden van de Wespendief, de Bruine Kiekendief, Zeearenden en Slechtvalken en andere zeldzame vogels en ook vleermuizen.

Geluidsoverlast

Volgens de Natuur-en Milieu organisaties is de geluidsbelasting voor woningen in de buurt van de nieuwe windmolens zo’n 80% boven de norm.
Laagfrequent geluid (hele lage tonen) kan bij langdurige blootstelling, ook wanneer ze niet bewust worden waargenomen, een sterk gevoel van onbehagen geven. Ook blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek, dat dit laagfrequent geluid onder andere op het hart en op de bloeddruk een negatieve invloed heeft.

Ontbreken van de menselijke maat in de besluitvorming

Het is triest dat de burger, wanneer er iets in zijn leefomgeving dreigt te veranderen wat hem mogelijk erg raakt, in enkele weken tijd een gefundeerde reactie moet geven op onderzoeken door specialisten. De burger wordt bedolven onder honderden pagina’s rapporten die voor de burger-leek nauwelijks te begrijpen zijn. Hierbij wordt onzes inziens de, tegenwoordig in de politiek veel genoemde, “menselijke maat” duidelijk niet in acht genomen.

Reacties