Dit is het masterplan voor Fort Zeekant

Foto: Pb

De gemeente Bergen op Zoom en woningcorporatie Stadlander hebben een akkoord bereikt voor de herontwikkeling van het Scheldebalkon in de wijk Fort-Zeekant. De komende jaren investeren zij in de ruimtelijke structuur, een toekomstbestendig woonaanbod en de sociale samenhang in het gebied tussen de Casper Fagellaan, Jacob Catslaan, Paulus Buyslaan en de IJssellaan.

Fort-Zeekant is van oudsher een echte volksbuurt. Het is een wijk met veel sociale contacten, waar de mensen nog tijd hebben voor een praatje op straat. De oudste sociale wijk van Bergen op Zoom zit vol verhalen en kronieken over oude tijden, toen de Schelde nog tot aan de randen van de wijk reikte.

In 2001 is er een masterplan gemaakt voor de herstructurering van de wijk. Met de herontwikkeling van het Scheldebalkon wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het toekomstverhaal van Fort-Zeekant. In het gebied wordt een gevarieerde wijk ontwikkeld. Met energiezuinige en voornamelijk levensloopbestendige woningen zonder gasaansluiting, passend in de natuurlijke glooiing van de Brabantse Wal. Een boeiende omgeving die voldoende inspiratie biedt aan (toekomstige) bewoners om hun eigen levensverhaal op te stellen.

De Schelde en het Balkon

Kenmerkend in het hele gebied zijn de hoogteverschillen van de Brabantse Wal. In het masterplan wordt het accent nog meer gelegd op de bijzondere ligging van de wijk. Het deelgebied de Schelde, in de omgeving van de Scheldeflat en de IJssellaan, bouwt verder op het bestaande silhouet van hoogbouw langs de Augustalaan en Casper Fagellaan. De nieuwe appartementencomplexen krijgen een hoogte van vier tot zeven bouwlagen. In stijl zullen ze tot dezelfde ‘familie’ behoren als de bestaande hoogbouw in de wijk. Aan de IJssellaan komen nog enkele grondgebonden woningen.

Het lager gelegen gedeelte in de omgeving van de Paulus Buyslaan en Van Slingelandtlaan, deelgebied Balkon, bestaat uit meerdere woonbuurten met grondgebonden woningen van maximaal drie bouwlagen. De Schimmelpennincklaan krijgt een groene uitstraling en wordt autovrij. Zo ontstaat een klein en kindvriendelijk buurtpark. Daarnaast zorgt de lage ligging van de groenzone voor een natuurlijke opvang van regenwater.

In deelgebied Balkon wordt de bestaande flat aan de Van Bleiswijkstraat gerenoveerd. Stadlander start in juli met de renovatiewerkzaamheden. De appartementen aan de Jacob Gillesstraat maken plaats voor grondgebonden woningen. Voor de bewoners geldt een sociaal plan van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019.

In totaal sloopt Stadlander in het gebied 330 verouderde woningen en creëert daarmee ruimte voor zo’n 250 nieuwbouwwoningen. Alle woningen zullen volgens het principe Nul-op-de-Meter worden gebouwd. Waar mogelijk worden zij ook levensloopbestendig uitgevoerd.

Park Belvedère

Centraal in de wijk komt het Park Belvedère; het groene hart van het Scheldebalkon, waar het reliëf van de Brabantse Wal voelbaar en zichtbaar is. De bestaande groenstrook aan de Casper Fagellaan wordt daarvoor doorgetrokken tot aan de Scheldelaan. Samen met wijkbewoners zal invulling worden gegeven aan deze groene ontmoetingsplaats.

Verkeer en parkeren

Ook de verkeersstructuur gaat op de schop. Met het doortrekken van de Borgvlietsedreef tot aan de Markiezaatsweg en een goede verbinding tussen de Augustalaan en de Scheldelaan verbetert de bereikbaarheid van de wijk. De Casper Fagellaan wordt autovrij, maar blijft een belangrijke route voor wandelaars en fietsers. Ter hoogte van het park zal de Van der Heimstraat worden opgeheven.

In het hele gebied zijn voldoende parkeerplaatsen voorzien. Uitgangspunt is dat bewoners op eigen terrein parkeren. Daarvoor worden binnenhoven met parkeervakken aangelegd. Het bezoekersparkeren gebeurt in openbaar gebied, door middel van langsparkeervakken.

Planning en fasering

Om de gebiedsontwikkeling mogelijk te maken, moeten nog enkele horden genomen worden. In oktober buigt de Raad van Commissarissen van Stadlander zich over de samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in oktober voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Medio 2019 zal het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk zijn. Vanaf dat moment kan gestart worden met de gebiedsontwikkeling.

Het masterplan wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 omvat de sloop van 136 woningen (waarvan 124 reeds gesloopt), renovatie van 24 appartementen en de nieuwbouw van 142 woningen in deelgebied Balkon. De nieuwbouw wordt in deelfasen gerealiseerd. Fase 1A, bestaande uit veertien woningen, kan binnen het bestemmingsplan ontwikkeld worden. De bouw hiervan start na de zomervakantie. In de eerste fase wordt ook het Park Belvedère ter hoogte van de Van Slingelandtlaan aangelegd.

In fase 2 worden de Scheldeflat en 30 woningen aan de IJssellaan (locatie Amarant) in deelgebied Schelde gesloopt om plaats te maken voor 100 nieuwe woningen en de ontwikkeling van het westelijk deel van het park. Deze fase wordt naar verwachting na 2023 opgepakt.

De direct omwonenden zijn middels een informatieavond bijgepraat over het masterplan. In juli zal de nieuwsbrief Boei Bulletin in heel Fort-Zeekant verspreid worden, met daarin een uitgebreide toelichting op het masterplan.

Reacties