965 coronapatiënten, 293 medisch specialisten en meer Bravis-cijfers

Foto: Jan Krijtenburg

Het Bravis ziekenhuis heeft in 2020 in totaal 965 coronapatiënten verzorgd. Dat is één van de vele indrukwekkende cijfers in het jaarverlsga van het Bravis Ziekenhuis. In het Jaardocument 2020 legt het Bravis ziekenhuis online maatschappelijk en financieel verantwoording af voor de zorgverlening aan zijn patiënten.

In 2020 zou het Bravis ziekenhuis zijn 5-jarig bestaan vieren. In plaats daarvan werden alle lustrumfestiviteiten afgeblazen en ging alle aandacht naar de noodzakelijke maatregelen voor beheersing van de coronapandemie en de intensieve zorg voor de vele COVID-19 patiënten. Corona leidde tot grote druk op de ziekenhuisorganisatie en tot afschaling van de reguliere zorg. De (financiële) impact van COVID-19 vormt een belangrijk onderdeel van het Jaardocument 2020.

De coronamaatregelen leidden ook tot nieuwe initiatieven of brachten al ingezette ontwikkelingen in een stroomversnelling. Bestuursvoorzitter Bianka Mennema: “Tijdens de coronaperiode hebben we kunnen ervaren hoe patiënten, artsen en medewerkers in staat waren om snel in te spelen op veranderingen. En hoe belangrijk het is om als ziekenhuis wendbaar te zijn als de situatie daarom vraagt. Ook voor die ontwikkelingen is ruim aandacht in het jaardocument.”

  • Medisch specialisten: 293
  • Personeelsleden: 2132 fte
  • Aantal opnamen 24.583
  • Aantal unieke patiënten 142.342

Bravis Beter Thuis

Een voorbeeld daarvan is Bravis Beter Thuis. De beweging om patiënten thuis of dichter bij huis medisch specialistische zorg te verlenen, wordt alsmaar groter. De coronaperiode in 2020 heeft een sterke invloed gehad op deze ontwikkeling. Een deel van reguliere zorg heeft toch doorgang kunnen vinden enerzijds dankzij de basis die eerder al gelegd wordt voor videoconsulten en telemonitoring, anderzijds ook dankzij de samenwerkingsafspraken met de regionale thuiszorgorganisaties. Zo konden steeds meer patiënten door de thuiszorg thuis behandeld worden met bijvoorbeeld bloedtransfusies, oncologisch-verpleegkundige handelingen, intraveneuze (antibiotica)behandelingen en dialysebehandelingen.

Visie 2030 – Het nieuwe Bravis

Met de vastlegging van de visie 2030 werd in het verslagjaar een belangrijke brug naar de toekomst geslagen. “De visie is tot stand gekomen in een ontwikkeltraject van twee jaar en met betrokkenheid van heel veel interne en externe belanghebbenden,” licht Bianka Mennema toe. “Het beschrijft onze visie op de zorg van de toekomst. We bouwen voort op de thema’s die we de afgelopen jaren ingezet hebben. Regie bij de patiënt, zorg dicht bij huis, intensievere samenwerking in het ziekenhuis en in de regio en herinrichting van zorg op basis van nieuwe technologische en digitale ontwikkelingen. Zo bouwen we aan een nieuw ziekenhuis dat klaar is voor de toekomst.”

Positief jaarresultaat

Het Bravis ziekenhuis heeft ondanks COVID-19 de positieve jaarresultaten in 2020 kunnen voortzetten. Het resultaat van 7,5 miljoen euro is gelijk aan het resultaat dat in 2019 is behaald. Met het voortzetten van de positieve resultaten verbetert de vermogenspositie van het Bravis ziekenhuis en blijft het ziekenhuis financieel gezond.

In aanloop naar de bouw van het nieuwe ziekenhuis is financiering een belangrijke stap. Met voortzetting van de positieve resultaten kan deze stap met vertrouwen tegemoet worden gezien. Voor 2021 en 2022 zal echter de impact van COVID-19 op de patiëntenzorg en financiering nog onzekerheden kennen.

Reacties